آخرین اخبار
فراتر از نفت

انتظار کار کارشناسی تخصصی را از دادگاه پرونده پتروشیمی داریم

اختصاص هزینه های جشن روز کارگر پتروشیمی مروارید به هموطنان سیل زده

مذاکرات همکاری سه جانبه انرژی ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه در استانبول

هر قدر اراده کنیم نفت را صادر می‌کنیم

ازسرگیری واردات نفت سینوپک از آمریکا

مراقب دستان اختاپوسی دلالان نفتی باشید

ونزوئلا واردکننده نفت شد

چرا تنگه هرمز اهمیت دارد؟

عرضه کافی نفت در بازار وجود دارد

آریاساسول در ۲۸ فروردین ماه، ۳۱ هزار میلیارد ریال سود سال مالی ۹۷ را بین سهامداران خود تقسیم نمود

قیمت جهانی نفت کاهش یافت

افزایش قیمت بنزین در کالیفرنیا

افزایش تولید نفت روسیه در سال ۲۰۱۹

ورود آمریکایی‌ها به بازار LNG چین

وزیر نفت نمایندگان مجلس را قانع کرد

اعتراض چین به آمریکا بر سر ایران

هر وقت اراده کنیم نفت را می فروشیم

از قمار بزرگ ترامپ در قبال ایران تا آشفتگی در بازار جهانی نفت

وزیر نفت به نمایندگان پاسخ می‌دهد

افزایش قیمت سبد نفتی اوپک

اطلاعیه نخستین عرضه نفت‎خام سنگین شرکت نفت

ایران؛ موضوع اصلی دیدار اعضای اوپک

پتروشیمی ایران تحریم‌پذیر نیست

کاهش ۳۰ درصدی صادرات میعانات گازی

تعویق تحریم‌های نفتی ثانویه ونزوئلا

وابستگی متقابل و مشارکت راهبردی در روابط انرژی روسیه و اتحادیه اروپا

نیلوفر احدیان
۱۲:۲۲ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۵کد خبر: 112993
روسها به اروپا به مثابه مهمترین بازار فروش انرژی خود مـی نگرنـد و بـه هـیچ وجه نمی خواهند این بازار بزرگ و پر سود را از دست دهند. همچنین با توجه به اینکه روسیه مطمئن ترین و باثبات ترین منبع برای تامین انرژی اتحادیه اروپـا خواهـد بود برای توسعه میادین، گسترش استخراج و تـداوم صـدور انـرژی، نیازمنـد سرمایه گذاری های کلان اروپا در بسیاری از میادین خود می باشـند.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،روابط اتحادیه اروپا و روسیه در سایه وابستگی متقابل در حوزه انرژی گسترش یافته است و در آینده نیز این روابط با توجه به چشم انداز وابستگی بیشتر اتحادیه اروپا به انرژی های فسیلی افزایش خواهد یافت. با توجه به این که روسیه و اتحادیه اروپا در برابر ایالات متحده آمریکا و قدرت رو بـه رشـد چـین، ناگزیر به بازتعریف موقعیت و منافع خود هستند. روسها به اروپا به مثابه مهمترین بازار فروش انرژی خود مـی نگرنـد و بـه هـیچ وجه نمی خواهند این بازار بزرگ و پر سود را از دست دهند. همچنین با توجه به اینکه روسیه مطمئن ترین و باثبات ترین منبع برای تامین انرژی اتحادیه اروپـا خواهـد بود. روسها برای توسعه میادین، گسترش استخراج و تـداوم صـدور انـرژی، نیازمنـد سرمایه گذاری های کلان در بسیاری از میادین خود می باشـند. از ایـن رو در شـرایطی کـه از منابع مالی لازم برای این امر بی بهره هستند، لذا به اروپایی ها به مثابه یک منبع مـالی بـرای مشارکت در طرحهای خود می نگرند. با توجه با این شرایط روابط روسیه و اتحادیه اروپا در هم تنیده است و حتی با وجود تنش های روسیه و کشورهای اروپایی این روابط کم نخواهد شد و در آینده نیز این روابط گسترش خواهد یافت.

 اگر چه در یک نمای کلی به نظر می رسد که روسیه و اتحادیه اروپـا برنامـه ویـژه ای برای همکاری راهبردی ندارند، اما واقعیت آن است کـه مـی تـوان از دو مفهـوم «وابـستگی متقابل» و «مشارکت راهبردی»  برای روابط دو طـرف در آینـده اسـتفاده نمـود.

بـر ایـن اساس علی رغم وجود نگرش ها و تحلیل های مختلـف در خـصوص روابـط روسـیه و اتحادیـه اروپا، باید در نظر داشت که نیاز روز افزون اروپا به انرژی، آینده مناسبات روسـیه و اتحادیـه اروپا را به یکدیگر پیوند زده است. در واقع خطوط انتقال انـرژی روسـیه بـه اروپـا، همچـون شاهرگهای حیاتی در روابط دو طرف عمل می کنند، زیرا از یک سو برای اقتـصاد در حـال رشد روسیه، دلار تزریق می کنند و از سوی دیگر نیازهـای اروپـا در خـصوص انـرژی را رفـع می نمایند. مطابق با نیاز روز افزون اروپا به انرژی، پیش بینی می شود در آینده نه تنهـا از قـدرت اقتصادی و سیاسی روسیه در اروپا کاسته نشود، بلکه بر آن افزوده نیز می گردد. بخـصوص که اتحادیه اروپا در آینده نزدیک با مشکلات عظیمی در تامین انرژی مـصرفی خـود مواجـه خواهد شد ، به نحوی که طی 10 سال آینده تمام ذخایر نفت و گـاز ایـن اتحادیـه بـه پایـان می رسد و کشورهای اروپایی تا سال 2030 به وارد کننـده تمـام عیـار منـابع انـرژی مبـدل خواهند شد. از این رو روسیه به عنوان یکی از مهم ترین تامین کنندگان انرژی اتحادیه اروپـا محسوب می شود . به همین دلیل اتحادیه اروپا دریافته است که نگاه منفی به روسیه از یک سو باعث توقـف ورود اروپا به بازارهای خوب روسیه و سرمایه گذاری در بخش انرژی ایـن کـشور خواهـد شـد و از سوی دیگر موجبات محدودیت انتقال گاز روسیه به اروپا را فـراهم خواهـد آورد کـه بـدون شـک ضربه بزرگی بر تامین انرژی اروپا خواهد بود.

اروپـایی ها هم متوجـه شـده انـد کـه مشـارکت راهبردی با روسیه تنها در شرایطی امکانپذیر خواهد بود که اتحادیه اروپا تصور خـود نـسبت بـه روسها را تغیر دهد و منافع هر دو طرف را در نظر گیرد. در این بین نباید نگاهی ساده بینانه و یکسویه به مـساله انـرژی در ر وابـط روسـیه و اتحادیه اروپا داشت، زیرا علیرغم آنکه در ظاهر به نظر می رسد اتحادیه اروپا نیازمنـد انـرژی روسیه می باشد و مسکو از هر گونه وابستگی به بروکسل مبرا است، با ایـن حـال بایـد توجـه داشت که روسیه نیز در خصوص صدور گاز خود به اروپا با مشکلات عظیمی مواجه است. در واقع علیرغم آنکه تولید گاز طبیعی روسیه تا سال 2020 همچنان افزایش خواهد یافـت، بـا این حال مشکلاتی در خصوص این مساله بروز خواهد کرد کـه روس هـا را محتـاج کمـک و یاری اروپایی ها خواهد نمود.

 دلیل اصلی این پیش بینی را می توان از یک سو در روابط سرد روسیه و آمریکا جـستجو نمـود کـه هر گونه سرمایه گذاری مستقیم آمریکایی ها در بخش انرژی روسیه را منتفی مـی سـازد و از سوی دیگر باید بر این نکته کـه طـی سـال هـای گذشـته، اعـضای اتحادیـه اروپـا بیـشترین سرمایه گذاریهای خارجی را در روسیه انجام داده اند، تاکید نمود . از این رو روابط اقتصادی میان روسیه و اتحادیه اروپا در حوزه انـرژی، بـه دلایل زیـر ادامـه خواهد یافت و ضمن ایجاد وابستگی متقابل، تا حد مشارکت راهبردی نیز پیش خواهد رفت:

  1. یا وجود تلاشهای صورت گرفته از سوی اتحادیه اروپا برای جانشینی انـرژی هـای فسیلی با سایر انرژی ها، با این حال نیاز اروپا به انرژی فسیلی، به ویـژه گـاز طبیعـی رو، بـه فزونی است. در این بین روسیه شریک اقتصادی بزرگ و یکی از کلیدی ترین کـشورها بـرای عرضه انرژی به اتحادیه اروپا محسوب می شود. لذا اروپـا در آینـده نیـز همچنـان بـه انـرژی روسیه وابسته خواهد بود و می کوشد تا با توسعه همکاری هـای تنگاتنـگ بـا روسـیه در زمینـه انرژی، روابط مثبت و پایداری را با این کشور ایجاد کند.
  2. روسیه مطمئن ترین و باثبات ترین منبع برای تامین انرژی اتحادیه اروپـا خواهـد بود. زیرا از یک سو تامین کنندگان سنتی انرژی اروپا در شمال آفریقا از توان افزایش صادرات انرژی برخوردار نیستند و از سوی دیگر واردات انرژی از کشورهای خاورمیانـه نیـز بـه سـبب بی ثباتی موجود در منطقه، عملاً غیرممکن است. در این بین اتحادیه اروپا بخت صدور گاز از ایران را نیز به سبب همراهی با ایالات متحده آمریکا در تحریم ها از دسـت داده و خـود از را دومین منبع گازی جهان محروم کرده است.
  3.  روسیه یکی از بزرگترین همسایگان اتحادیه اروپا و تنها قدرت مهم در قاره اروپـا محسوب می شود به همین دلیل روندهای حاکم بر تـصمیم گیـری در اتحادیـه اروپـا نـشان می دهد علی رغم عدم اعتمادی که نسبت به روسیه وجود دارد، با این حال اروپایی ها خواهان گسترش همکاری در ابعاد مختلف با روسیه می باشند.
  4. روسها به اروپا به مثابه مهمترین بازار فروش انرژی خود مـی نگرنـد و بـه هـیچ وجه نمی خواهند این بازار بزرگ و پر سود را از دست بدهند.
  5. روسها برای توسعه میادین، گسترش استخراج و تـداوم صـدور انـرژی، نیازمنـد سرمایه گذاری های کلان در بسیاری از میادین خود می باشـند. از ایـن رو در شـرایطی کـه از منابع مالی لازم برای این امر بی بهره هستند، لذا به اروپایی ها به مثابه یک منبع مـالی بـرای مشارکت در طرح های خود می نگرند.
  6. روندهای موجود در سیاست خارجی روسیه نشان می دهد کـه همـواره نزدیکـی گسترده و همگرایی واقعی با اروپا از عنصر مهم سیاسـت ایـن کـشور بـوده اسـت. ایـن امـر حکایت از تمایل روسیه برای ایجاد روابط گسترده تر و رسمی تر با اتحادیه اروپا دارد چرا کـه روسیه با توجه به اشتراکات مذهبی، زبانی و فرهنگی با اروپـا، خـود را یـک کـشور اروپـایی می نامد و می کوشد که نقش خود را به عنوان یک شریک استراتژیک، تحکیم بخشد.
  7.  روسیه و اتحادیه اروپا در برابر ایالات متحده آمریکا و قدرت رو بـه رشـد چـین، ناگزیر به بازتعریف موقعیت و منافع خود هستند و همین مـساله مـی توانـد آنهـا را بـیش از پیش به یکدیگر نزدیک نماید.

 


خبرهای مرتبط:» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *


سایت خبری تحلیلی نفت ما